הקצאת עלות רכישה – Purchase Price Allocation

משרד רו״ח נעם פרדס מתמחה בביצוע עבודות חשבונאיות ועבודות ללקוחות לצורך עמידה ויישום תקני חשבונאות ישראליים ועולמיים.

הקצאת עלות רכישה – Purchase Price Allocation

משרדנו עורך עבודות הקצאת עלות רכישה (Purchase Price Allocation – PPA( בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים/ישראליים

מהו תהליך הקצאת עלות הרכישה?

תקן דיווח כספי בינלאומי "צירופי עסקים" (IFRS 3(R))  קובע כי בעת "צירוף עסקים" (בין אם דרך רכישת זכויות הוניות או באמצעות רכישת פעילות)  על הרוכש להקצות את עלות הרכישה לנכסים וההתחייבויות שנרכשו, בין אם הם מוחשיים או בלתי מוחשיים.

למה הכוונה בתהליך הקצאת עלות הרכישה?

במקרים רבים, מחיר הרכישה אותו משלם הגוף הרוכש שונה (לעיתים קרובות – באופן מהותי) משווי הנכסים (נטו) המופיעים בספרי הנרכשת (דהיינו: מההון העצמי של הנרכשת). ההפרש בין מחיר הרכישה להון העצמי שנרכש יכול להיות משוייך לנכסים מוחשיים המופיעים בספרי הגוף הנרכש (מלאי, רכוש קבוע, התחייבויות) או לנכסים בלתי מוחשיים אשר בדרך כלל לא מקבלים ביטוי בספרי הגוף הנרכש / מוכר. לדוגמא: ניתן לחשוב על נכסים בלתי מוחשיים כגון שווי קשרי לקוחות, שווי צבר הזמנות, רישיונות, פטנטים, שווי מותג, טכנולוגיה ועוד – כולם בדרך כלל לא כלולים בספרי הגוף הנמכר / הנרכש.

  • תהליך ה-PPA מקצה ערכים לנכסים וההתחייבויות שנרכשו ואשר יופיעו בספרי הרוכש.
  • נכסים והתחייבויות הניתנים לזיהוי במסגרת הליך ההקצאה כוללים את כל הנכסים וההתחייבויות של הגוף שנרכש שהרוכש קונה או נוטל על עצמו, כולל כל הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות שלו.
  • כמו כן, הרוכש מכיר בנפרד במועד הרכישה בנכסים בלתי מוחשיים של הגוף שנרכש רק אם מקיימים את הגדרת נכס בלתי מוחשי בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 38 (נכסים בלתי מוחשיים) וניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן.
  • מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מייצג תשלום שבוצע על ידי הרוכש בציפייה לקבל הטבות כלכליות עתידיות מנכסים שאינם ניתנים לזיהוי באופן אינדיבידואלי ולהכרה בנפרד. לפיכך, לאחר תהליך ההקצאה של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים, וככל שנותר עדיין הפרש – הוא מיוחס ל"מוניטין", שהוא ערך שאריתי.

השלבים השונים בהקצאת עלות הרכישה:

בהתאם לתקן הבינלאומי, יישום "שיטת הרכישה" בצירוף עסקים דורש:

  • זיהוי הרוכש: יש להשתמש בהנחיות תקן דיווח כספי בינלאומי 10 (דוחות כספיים מאוחדים) על מנת לזהות את הרוכש – הישות שמשיגה שליטה על ישות אחרת,
  • קביעת מועד הרכישה, המועד בו מושגת שליטה על הנרכש,
  • הכרה ומדידה של נכסים והתחייבויות הניתנים לזיהוי: הרוכש ימדוד את הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ואת ההתחייבויות שניטלו בשווים ההוגן במועד הרכישה. הרוכש יסווג את או ייעד את הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ואת ההתחייבויות שניטלו כדי ליישם לאחר מכן תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים. הסיווג יתבצע על בסיס התנאים החוזיים, התנאים הכלכליים, המדיניות התפעולית והחשבונאית ותנאים רלוונטיים אחרים כפי שהיו קיימים במועד הרכישה.
  • הכרה ומדידה של מוניטין / רווח מרכישה במחיר הזדמנותי.
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות
דילוג לתוכן