חוות דעת כלכליות לבית משפט: הצדדים בתיק

חוות דעת כלכליות לבתי משפט הוא שירות המיועד בעיקר לעורכי דין ב"כ הצדדים או ישירות לבית המשפט הדן בתיק.
בתיקים מסחריים יש (בד"כ) לאמוד את הנזק הכלכלי שנגרם לאחד הצדדים או, לחילופין, לבדוק את הנזק הכלכלי שנתבע על ידי צד כלשהוא ("חוות דעת נגדית").

חוות דעת כלכליות

חוות דעת כלכלית לבית המשפט מטעם אחד הצדדים:

בתיקים בעלי אופי מסחרי, בהם צד א' טוען להפסדים כלכליים שנגרמו כתוצאה מהתנהגות צד ב', יש כמובן "לכמת" את הנזק שנגרם, דהיינו: לתת ערך כלכלי הוגן לנזקים שנגרמו.
בנוסף, אם קיימת מחלוקת בנוגע לשווי הישות הכלכלית (חברה / שותפות / עסקה משותפת וכ"ו) – ממציאים הצדדים לבית המשפט הערכת שווי, לצורך חיזוק טענותיהם.

חוות דעת נגדית לבית המשפט (מטעם הצד שכנגד):

במרבית המקרים בהם צד ב' (בד"כ הצד הנתבע) שולל את טענות התובע ומתנגד להן, מגיש צד ב' חוות דעת נגדית מטעמו, האמורה להזים את טענות התובע.
ייתכן מצב בו יגיש צד ב' חוות דעת כלכלית מטעמו אשר תוכיח, כי לא רק שלא נגרם נזק לתובע המקורי (צד א'), הרי שהתנהגות צד א' גרמה נזק לנתבע.
שעות עבודה מעבר למכסת השעות כפי שנקבעה על ידי בית המשפט וכ"ו.

  • המומחה הכלכלי יגיש את עבודתו לבית המשפט – מזמין העבודה.
  • ייתכן כי העבודה תכלול נתונים מסחריים סודיים שאין בית המשפט מעוניין שיהפכו לנחלת הכלל. במקרים אלו תישאר העבודה ברשות בית המשפט אשר יחליט אילו חלקים מתוכה יעברו לעיון הצדדים.
  • על המומחה הכלכלי להיות זמין לשאלות ולהבהרות העשויות להידרש מטעם בית המשפט בכל הקשור להנחות העבודה, העובדות והמתודולוגיה בהן השתמש לצורך ביצוע העבודה.
השאירו פרטים לייעוץ ראשוני / שאלות
דילוג לתוכן